Παρακολούθηση κοινών πουλιών

Τα τελευταία χρόνια ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου διαχειρίζεται διάφορα προγράμματα που αποσκοπούν στην απόκτηση πληροφοριών για τους πληθυσμούς των πουλιών και τις τάσεις των πουλιών της Κύπρου. Από το 2006, ξεκίνησε το πιλοτικό Σχέδιο Παρακολούθησης Κοινών Πουλιών (ΣΠΚΠ – CBMS) όπου γινόταν συλλογή πληροφοριών από εθελοντές που παρακολουθούσαν περιοδικά επιλεγμένες περιοχές, συνήθως κοντά στα σπίτια τους, δυο φορές το χρόνο κατά την ανοιξιάτικη αναπαραγωγική περίοδο, ενώ παράλληλα ο Derek Pomeroy διεξήγαγε παρόμοιο πρόγραμμα στα δυτικά του νησιού. Το 2003 ο David Whaley και η Judy Dawes, μέλη του Πτηνολογικού, δημοσίευσαν έναν πιλοτικό Άτλαντα Φωλεάζοντων Πουλιών της Κύπρου βάση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από την νοτιοδυτική Κύπρο.

Η Κύπρος υποχρεούται βάση Ευρωπαϊκών Κανονισμών, να συλλέγει και να δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με τα πουλιά και τα ενδιαιτήματα τους και ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου έχει συνάψει συμβόλαιο με την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ώστε να βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία, μέσω της δημιουργίας αναφορών πληθυσμών και τάσεων των διάφορων ειδών πουλιών όπως διαγράφεται στο Άρθρο 12 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Άγρια Πτηνά του 2013. Ακόμη, από το 2012 - 2014, ο Πτηνολογικός σύναψε συμβόλαιο με την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη δημιουργία Δείκτη Πουλιών Γεωργικών Περιοχών (ΔΠΓΠ – FBI), ενός δείκτη της υγείας των γεωργικών περιοχών και της φύσης των Κρατών Μελών της ΕΕ.
 
Saving Species
Δακκαννούρα © D. Nye
Conserving Sites and Habitats
Κουκκουφκιάος © A. Stoecker
Από το 2013, ο Πτηνολογικός έχει επεκτείνει το πιλοτικό ΣΠΚΠ και πλέον καλύπτει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα περιοχών εκτάσεως 70 – 100 τετραγώνων του ενός χιλιομέτρου διάφορων κύριων ενδιαιτημάτων κατά μήκος του νησιού, περιλαμβάνοντας δάση και διάφορους τύπους θαμνωδών και γεωργικών περιοχών, με ιδιαίτερη προσπάθεια επέκτασης πέραν των νοτιοδυτικών περιοχών.  Το πρόγραμμα αυτό συλλέγει δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό πληθυσμών πουλιών σε διάφορους βιότοπους καθώς επίσης και την πληροφορία που απαιτείται από το Άρθρο 12 για την εκπόνηση της αναφοράς στο τέλος του 2013 και τέλος για τον καθορισμό του Δείκτη Πουλιών Γεωργικών Περιοχών της Κύπρου.

Σε ένα σχετικό πρόγραμμα παρακολούθησης, παρατηρητές συλλέγουν στοιχεία ένδειξης φωλεοποίησης πουλιών με στόχο την κάλυψη τετραγώνων εκτάσεως 10 χλμ. κατά μήκος του νησιού.  Αυτά τα στοιχεία όχι μόνο θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή ενός εθνικού άτλαντα για τα φωλεάζοντα πουλιά της Κύπρου, αλλά θα χρησιμοποιηθούν επίσης για την εξαγωγή του Άτλαντα Φωλέζοντων πουλιών της Ευρώπης ο οποίος αναμένεται να δημοσιευθεί το 2020.

Επιπρόσθετα με το ΣΠΚΠ και τον άτλαντα, από το 2014 ξεκίνησε η καταγραφή ορισμένων ειδών ειδικού ενδιαφέροντας για την ακριβή εκτίμηση των πληθυσμών τους. Τέτοιες καταγραφές είναι για τα νυκτόβια είδη, για τα τέσσερα είδη κουκουβάγιας της Κύπρου (Ανθρωποπούλι Tyto alba, Αρκόθουπος Asio otus, Θουπί Otus scops, Κουκκουφκιάος Athene noctua) και για το Νυκτοπούλλι Caprimulgus europaeus και την Τρουλλουρίδα Burhinus oedicnemus. Επίσης, οι καταγραφές αυτές αφορούν άλλα είδη συμπεριλαμβανομένου του Θαλασσοκόρακα Phalacrocorax aristotelis (παράκτιες καταγραφές), του Μαυροτράσιηλου Melanocorypha calandra, της Πευκοτρασιήλας Lullula arborea και της Κράγκας Coracias garrulus τα οποία δεν καλύπτονται επαρκώς από το Σχέδιο Παρακολούθησης Κοινών Πουλιών.

Οι περισσότερες καταγραφές πεδίου για το ΣΠΚΠ και τον άτλαντα, διενεργούνται από το δίκτυο εθελοντών του Πτηνολογικού. Για να είναι εφικτή η πραγματοποίηση των καταγραφών αυτών όμως χρειάζονται περισσότεροι εθελοντές ιδίως για την κάλυψη του ανατολικού μέρους του νησιού μας.

Εάν ενδιαφέρεστε να λάβετε και εσείς μέρος στις καταγραφές μας και να βοηθήσετε με το έργο του Πτηνολογικού παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο christina.ieronymidou@birdlifecyprus.org.cy.

Λάβετε τα νέα μας μέσω e-mail
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο


Τ.Θ. 12026
2340, Λευκωσία, Κύπρος
(+357) 22 455 072

 
Ακολουθήστε μας: