Προάσπιση

Ως μια ΜΚΟ για τη διατήρησης της φύσης, είμαστε πάντα σε εγρήγορση και παρακολουθούμε προσεκτικά τυχόν προτεινόμενες χαλαρώσεις των εθνικών νόμων. Πάντα ασκούμε πίεση για τη σωστή εφαρμογή των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών νόμων για τη διασφάλιση της προστασίας των άγριων πουλιών. Οι προσπάθειες προάσπισης και πολιτικής πίεσης αποτελούν κύριο στοιχείο της εκστρατείας μας κατά της παράνομης παγίδευσης πτηνών. Η έμφαση είναι στην παρότρυνση των υπευθύνων λήψης αποφάσεων και των κύριων ενδιαφερομένων φορέων, τόσο εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και της Διοίκησης των Βρετανικών Βάσεων, να υιοθετήσουν μια προσέγγιση ‘μηδενικής ανοχής’ για το έγκλημα κατά της άγριας πανίδας, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης παγίδευσης πουλιών, και να εφαρμόσουν σωστά την εθνική νομοθεσία.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η παγίδευση με μη επιλεκτικές μεθόδους (τόσο δίχτυα όσο και ξόβεργα) και το εμπόριο άγριων πτηνών έχουν απαγορευτεί από το 1974, όταν ο Κυπριακός νόμο ‘Περί Προστασίας και Ανάπτυξης Θηραμάτων και Αγρίων Πουλιών του 1974 (39 / 1974)’ μπήκε σε ισχύ. Επιπλέον, το 1988, η Κύπρος επικύρωσε τη Σύμβαση της Βέρνης του 1979 για τη Διατήρηση της Ευρωπαϊκής Άγριας ζωής και των Φυσικών οικοτόπων με τον εθνικό νόμο 24/1988, υιοθετώντας έναν μακρύ κατάλογο πουλιών ως προστατευόμενα, συμπεριλαμβανομένου του Αμπελοπουλλιού (Sylvia atricapilla). Επομένως, απαγορεύτηκε η θανάτωση (κυνήγι) και κατανάλωση αμπελοπουλιών (που είναι το κύριο είδος-στόχος για τους παγιδευτές το φθινόπωρο στην Κύπρο). Με την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ το 2004, η Οδηγία της ΕΕ για τα Πτηνά (2009/147/ΕΚ, πρώην 79/409 / ΕΟΚ) εναρμονίστηκε στην εθνική νομοθεσία 152 (Ι) / 2003, απαγορεύοντας εκ νέου τη χρήση μη επιλεκτικών μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων διχτύων, ξοβέργων και ηχομιμητικών συσκευών, καθώς και την κατοχή εξοπλισμού παγίδευσης, παγιδευμένων πουλιών και την εμπορία και κατανάλωση παγιδευμένων πουλιών. Επομένως, οι εθνικοί νόμοι που απαγορεύουν την παγίδευση πουλιών με μη επιλεκτικές μεθόδους και το εμπόριο προστατευόμενων ειδών υπήρχαν πολύ πριν από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς από τους υποστηρικτές της παγίδευσης ότι η ΕΕ είχε επιβάλει αυτές απαγορεύσεις στην Κύπρο.

Το βασικό πρόβλημα πριν από την ένταξη στην ΕΕ ήταν ότι οι σχετικοί νόμοι 39/1974 και 24/1988 δεν εφαρμόσθηκαν καθόλου από τις αρμόδιες αρχές. Με την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ υπήρξε επιβολή του νόμου σε αυτό ζήτημα με αποτέλεσμα τη μείωση των επιπέδων παγίδευσης έως το 2007, αφού η ΕΕ είχε ζητήσει από την Κυπριακή κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά αυτό το ζήτημα. Ωστόσο, από τότε και μέχρι το 2016, είδαμε τα επίπεδα παγίδευσης να αυξάνονται δραματικά, το οποίο αποδίδουμε στην έλλειψη μιας προσέγγισης ‘μηδενικής ανοχής’, καθώς και στη μείωση της διωκτικής δράσης στο πεδίο. Στην πραγματικότητα, σε πολλές περιπτώσεις πολιτικοί παραδέχτηκαν δημοσίως ότι τρώνε αμπελοπούλια (μια παράνομη πράξη φυσικά), μια σαφής ένδειξη της πολιτικής ανοχής που επιδεικνύουν σε αυτό το έγκλημα κατά των άγριων πουλιών.

Επιπλέον οι πολιτικοί που υποστηρίζουν την παγίδευση προσπαθούν πάντα να εισαγάγουν ‘παραθυράκια’ στον σχετικό Κυπριακό Νόμο Ν. 152 (Ι) / 2003, προσπαθώντας να χαλαρώσουν τις πρόνοιες για απαγόρευση σχετικά με την παράνομη παγίδευση πουλιών. Το BirdLife Cyprus παρακολουθεί και συμμετέχει πάντοτε σε τέτοιες συζητήσεις στη Κυπριακή Βουλή, ετοιμάζοντας επιστολές με τις θέσεις του και εκφράζοντας την αντίθεσή του σε τυχόν χαλαρώσεις, έχει συναντήσεις με πολιτικούς, ενημερώνει και κινητοποιεί το ευρύτερο κοινό (διαδηλώσεις, ηλεκτρονικά e-petitions, δελτία τύπου) και πολλά άλλα.

It is important to highlight that trapping with non-selective methods (both mist nets and limesticks) and the trade of wild birds have been prohibited since 1974, when the Cyprus law ‘Protection and Development of Game and Wild Birds Law of 1974 (39/1974)’ was introduced. Moreover, in 1988, Cyprus ratified the 1979 Bern Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats with national law 24/1988, adopting a long list of birds as protected, including the species Blackcap (Sylvia atricapilla), hence prohibiting the killing (hunting) and consumption of Blackcaps (which are the main target species of illegal bird trapping in autumn in Cyprus). With Cyprus joining the EU in 2004, EU Birds Directive (2009/147/EC, formerly 79/409/EEC) was transposed into Cyprus Law N. 152(I)/2003, prohibiting anew the use of non-selective methods including mist nets, limesticks and calling devices, as well as the possession of trapping equipment, trapped birds and the trading and eating of trapped birds. Therefore, national laws prohibiting bird trapping with non-selective methods and the trade of protected species existed much before Cyprus joined the EU, discarding claims from pro-trapping supporters that the EU had imposed such prohibitions upon Cyprus.

The key problem prior to joining the EU was that the relevant laws 39/1974 and 24/1988 were not enforced at all by the competent authorities.  Upon joining the EU, enforcement on this issue had taken place resulting in a reduction in trapping levels up until 2007, since the EU had asked the Cyprus government to address this issue effectively. However, since then and until 2016, we witnessed trapping activity levels increase dramatically, which we attribute to the lack of a ‘zero tolerance’ approach as well as the reduced enforcement action on the ground. In fact, on many occasions, politicians have publicly admitted to eating blackcaps (which is an illegal act of course), a clear indication of the political tolerance they exhibit towards this wildlife bird crime. 

Moreover, pro-trapping politicians are always trying to introduce loopholes to the relevant Cyprus Law N. 152(I)/2003 in an effort to relax the prohibitions against illegal bird trapping. BirdLife Cyprus always follows and attends to such discussions at the Cyprus Parliament, preparing position papers and expressing its opposition to any relaxations, has meetings with politicians, informs and mobilizes the general public (demonstrations, e-petitions, press releases) and many more. 

elGreek
Scroll to Top