Έργο για την παρεμπίπτουσα αλιεία

Έργο για την παρεμπίπτουσα αλιεία

The Cyprus Bycatch Project - Understanding multi-taxa ‘bycatch’ of vulnerable species and testing mitigation - a collaborative approach in Cyprus

Η τυχαία σύλληψη ευάλωτων ειδών σε αλιευτικά εργαλεία (γνωστή και ως «παρεμπίπτουσα αλιεία») αποτελεί βασική απειλή στη Μεσόγειο Θάλασσα για διάφορες ταξινομικές ομάδες, όπως θαλάσσιες χελώνες, θαλασσοπούλια, θαλάσσια θηλαστικά, χονδριχθύες καθώς και κοράλλια και σφουγγάρια. Ο όρος «παρεμπίπτον αλίευμα» αναφέρεται στο μέρος των αλιευμάτων που συλλαμβάνονται τυχαία κατά τη διάρκεια μιας αλιευτικής δραστηριότητας (εκτός από τα είδη-στόχους) και αποτελείται από είδη με ή χωρίς εμπορική αξία.

Λίγα είναι γνωστά για την κλίμακα και το εύρος του προβλήματος της παρεμπίπτουσας αλιείας στην Κύπρο, ειδικά για τα θαλασσοπούλια, αν και η τυχαία σύλληψη σε αλιευτικά εργαλεία είναι μια σημαντική πίεση για απειλούμενα είδη, όπως τα ελασμοβράγχια, οι θαλάσσιες χελώνες και η Μεσογειακή φώκια.

Παραδοσιακά, η συλλογή δεδομένων σχετικά με τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ευάλωτων ειδών στη Μεσόγειο διεξαγόταν χρησιμοποιώντας διάφορα πρωτόκολλα. Η απουσία συστηματικής αναφοράς ευάλωτων ειδών που συλλαμβάνονταν τυχαία κατέστησε δύσκολη τη σύγκριση δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο, παρά τις εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις. Ως αποτέλεσμα, από τις παρατηρήσεις και τις αναφορές απουσιάζει τυποποίηση και συνοχή καθιστώντας αδύνατη την κατανόηση της κλίμακας του προβλήματος σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.   

Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη για ανάπτυξη αποτελεσματικών τεχνικών μετριασμού για την παρεμπίπτουσα αλιεία ευάλωτων ειδών στη Μεσόγειο και στην Κύπρο, καθώς και μεθόδους που μπορούν να εφαρμοστούν στις διάφορες αλιευτικές δραστηριότητες και εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή.

Συλλογή αλιευτικών δεδομένων χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο της Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο
Αλιεία μικρής κλίμακας στη Λεμεσό, Κύπρος

Δράσεις και αποτελέσματα του έργου μέχρι σήμερα

Με συντονιστή το BirdLife International, το BirdLife Cyprus, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας Enalia Physis, ο Σύνδεσμος Προστασίας των Χελωνών (SPOT) και το Πανεπιστήμιο του Έξετερ στο Ηνωμένο Βασίλειο, ξεκίνησαν ένα τριετές έργο (2017 - 2020) για την καλύτερη κατανόηση του προβλήματος της παρεμπίπτουσας αλιείας στην Κύπρο και την ανάπτυξη λύσεων.

Χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα MAVA, το Cyprus Bycatch Project, ένα δικοινοτικό έργο που καλύπτει δράσεις σε όλο το νησί, είχε στόχο την καλύτερη κατανόηση του προβλήματος της παρεμπίπτουσας αλιείας στην Κύπρο με σκοπό να γίνει η αλιεία πιο βιώσιμη, περιορίζοντας τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει σε είδη προτεραιότητας και στη βελτίωση της κατάστασής τους με μείωση της θνησιμότητας που προκαλείται από αλιευτικές δραστηριότητες. Το έργο λειτουργεί παράλληλα με μια ευρύτερη μεσογειακή προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων στην περιοχή.

Ακολουθώντας τα τυποποιημένα πρωτόκολλα της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM) και χρησιμοποιώντας εκπαιδευμένους παρατηρητές και δεδομένα αυτοαναφοράς από ψαράδες, οι εταίροι του έργου κατάφεραν να πραγματοποιήσουν έρευνα στη θάλασσα για να κατανοήσουν τη χωροχρονική κατανομή ειδών προτεραιότητας και πώς επηρεάζονται από την παρεμπίπτουσα αλιεία. Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν έδειξαν ότι οι χελώνες και τα ελασμοβράγχια είναι αυτά που επηρεάζονται περισσότερο από τις αλιευτικές δραστηριότητες και ότι υπάρχει ανάγκη να επενδύσουμε ακόμη περισσότερη προσπάθεια και χρόνο σε αυτές τις ταξινομικές ομάδες κατά την επόμενη φάση (2020-2022).

Δράσεις μετά το 2020 και αναμενόμενα αποτελέσματα

Μέχρι το 2022, αναμένουμε να συνεχίσει να αναπτύσσεται η ισχυρή συνεργασία μας, τόσο μεταξύ των εταίρων του έργου όσο και με τους εταίρους σε άλλες χώρες της Μεσογείου, κάτι που θα προωθήσει τις συνεχείς δράσεις και την ανάπτυξη ικανοτήτων μακροπρόθεσμα.

Μέσω δράσεων πολιτικής και προάσπισης, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την εθνική πολιτική με τις αρχές προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα νομικά πλαίσια αντιμετωπίζουν επαρκώς τη διατήρηση ευπαθών θαλάσσιων ειδών, καθοδηγούμενα από τα αποτελέσματα της εργασίας. Αυτό θα περιλαμβάνει την άμεση συνεργασία με τις αρχές για να διασφαλιστεί ότι πληρούνται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την υφιστάμενη και τη νέα νομοθεσία της ΕΕ. Οι εκστρατείες επικοινωνίας και οι διαφημιστικές εκδηλώσεις θα προσελκύσουν την προσοχή στα σοκαριστικά αποτελέσματα της Φάσης Ι του έργου, υποστηρίζοντας περαιτέρω τις προσπάθειες υπεράσπισης δράσεων του έργου.

Γενικά, τα αναμενόμενα αποτελέσματα της επόμενη φάσης του προγράμματος (2020-2022) είναι:

  • Υιοθέτηση μέτρων μετριασμού που μειώνουν αποτελεσματικά την παρεμπίπτουσα αλίευση ευπαθών ειδών στην κυπριακή αλιεία 
  • Αύξηση της ευαισθητοποίησης των αλιέων και άλλων ομάδων-στόχων σχετικά με την παρεμπίπτουσα αλιεία διάφορων ταξινομικών ομάδων μέσω δράσεων επικοινωνίας
  • Ανάπτυξη ικανοτήτων σχετικών φορέων (ΜΚΟ, οργανώσεις ψαράδων, αρχές και διοικήσεις) 
  • Υλοποίηση πιλοτικών σχεδίων για βιώσιμες αλιευτικές πρακτικές 
Παρεμπίπτον αλίευμα ελασμοβράγχιου σε σκάφος αλιείας μικρής κλίμακας στην Κύπρο

Ο ρόλος του BirdLife Cyprus

Το BirdLife Cyprus θα έχει την ευθύνη για τη διαχείριση και το συντονισμό του έργου. Θα συνεχίσουμε επίσης δράσεις σχετικά με τη δέσμευση με τους εθνικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για να συζητήσουμε τις επιλογές για την αντιμετώπιση παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ευπαθών ειδών και να οργανώσουμε και να συμμετέχουμε σε δράσεις επικοινωνίας και εκστρατείες για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το ζήτημα της παρεμπίπτουσας αλιείας ευπαθών ειδών.

Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή έκθεση φωτογραφίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, Φεβρουάριος 2020

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα MAVA και συντονίζεται από το BirdLife International σε συνεργασία με το BirdLife Cyprus, το Ενάλια Φύσις Περιβαλλοντικό Κέντρο Ερευνών, τον οργανισμό διάσωσης θαλασσίων χελωνών SPOT και το Πανεπιστήμιο του Έξετερ.

Διάρκεια: 30 μήνες (Ιούλιος 2020 - Δεκέμβριος 2022)

Κοινοποίηση

elGreek
Scroll to Top