Παρακολούθηση κοινών πουλιών

common land-birds in Cyprus

Τα τελευταία χρόνια, το BirdLife Cyprus διαχειρίζεται διάφορα προγράμματα που αποσκοπούν στην απόκτηση πληροφοριών για τους πληθυσμούς των πουλιών και τις τάσεις των πουλιών της Κύπρου. Από το 2006, ξεκίνησε το πιλοτικό Πρόγραμμα Παρακολούθησης Κοινών Πουλιών, για τη συλλογή πληροφοριών από εθελοντές που παρακολουθούσαν περιοδικά επιλεγμένες περιοχές, συνήθως κοντά στα σπίτια τους, δυο φορές τον χρόνο κατά την ανοιξιάτικη αναπαραγωγική περίοδο, ενώ παράλληλα ο Derek Pomeroy διεξήγαγε παρόμοιο πρόγραμμα στα δυτικά του νησιού. Το 2003 ο David Whaley και η Judy Dawes, μέλη του BirdLife Cyprus, δημοσίευσαν έναν πιλοτικό Άτλαντα Φωλεάζοντων Πουλιών της Κύπρου βάσει των δεδομένων που συλλέχθηκαν από την νοτιοδυτική Κύπρο.

Η Κύπρος υποχρεούται βάσει Ευρωπαϊκών Κανονισμών να συλλέγει και να δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με τα πουλιά και τα ενδιαιτήματα τους και το BirdLife Cyprus έχει συνάψει συμβόλαιο με την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ώστε να συμβάλει σε αυτή τη διαδικασία, μέσω της δημιουργίας αναφορών πληθυσμών και τάσεων των διάφορων ειδών πουλιών όπως διαγράφεται στο Άρθρο 12 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Άγρια Πτηνά του 2013. Ακόμη, από το 2012 - 2014, το BirdLife Cyprus σύναψε συμβόλαιο με την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη δημιουργία Δείκτη Πουλιών Γεωργικών Περιοχών (ΔΠΓΠ – FBI), ενός δείκτη της υγείας των γεωργικών περιοχών και της φύσης των Κρατών Μελών της ΕΕ.

Από το 2013, το BirdLife Cyprus έχει επεκτείνει το πιλοτικό ΣΠΚΠ και πλέον καλύπτει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα περιοχών εκτάσεως 70 – 100 τετραγώνων του ενός χιλιομέτρου διάφορων κύριων ενδιαιτημάτων κατά μήκος του νησιού, περιλαμβάνοντας δάση και διάφορους τύπους θαμνωδών και γεωργικών περιοχών, με ιδιαίτερη προσπάθεια επέκτασης πέραν των νοτιοδυτικών περιοχών. Το πρόγραμμα αυτό συλλέγει δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό πληθυσμών πουλιών σε διάφορους βιότοπους καθώς επίσης και την πληροφορία που απαιτείται από το Άρθρο 12 για την εκπόνηση της αναφοράς στο τέλος του 2013 και τέλος για τον καθορισμό του Δείκτη Πουλιών Γεωργικών Περιοχών της Κύπρου.
 

Σε ένα σχετικό πρόγραμμα παρακολούθησης, παρατηρητές συλλέγουν στοιχεία ένδειξης φωλεοποίησης πουλιών με στόχο την κάλυψη τετραγώνων εκτάσεως 10 χλμ. κατά μήκος του νησιού. Αυτά τα στοιχεία όχι μόνο θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή ενός εθνικού άτλαντα για τα φωλεάζοντα πουλιά της Κύπρου, αλλά θα χρησιμοποιηθούν επίσης για την εξαγωγή του Άτλαντα Φωλεάζοντων Πουλιών της Ευρώπης.ο οποίος αναμένεται να δημοσιευθεί το 2020.

Επιπρόσθετα με το ΣΠΚΠ και τον άτλαντα, από το 2014 ξεκίνησε η καταγραφή ορισμένων ειδών ειδικού ενδιαφέροντας για την ακριβή εκτίμηση των πληθυσμών τους. Τέτοιες καταγραφές είναι για τα νυκτόβια είδη, για τα τέσσερα είδη κουκουβάγιας της Κύπρου (Ανθρωποπούλι Tyto alba, Αρκόθουπος Asio otus, Θουπί Otus scops, Κουκκουφκιάος Athene noctua) και για το Νυκτοπούλλι Caprimulgus europaeus και την Τρουλλουρίδα Burhinus oedicnemus. Επίσης, οι καταγραφές αυτές αφορούν άλλα είδη συμπεριλαμβανομένου του Θαλασσοκόρακα Phalacrocorax aristotelis (παράκτιες καταγραφές), του Μαυροτράσιηλου Melanocorypha calandra, της Πευκοτρασιήλας Lullula arborea και της Κράγκας Coracias garrulus τα οποία δεν καλύπτονται επαρκώς από το Σχέδιο Παρακολούθησης Κοινών Πουλιών.

Οι περισσότερες καταγραφές πεδίου για το ΣΠΚΠ και τον άτλαντα, διενεργούνται από το δίκτυο εθελοντών του BirdLife Cyprus. Για να είναι εφικτή η πραγματοποίηση των καταγραφών αυτών όμως χρειάζονται περισσότεροι εθελοντές ιδίως για την κάλυψη του ανατολικού μέρους του νησιού μας.

Εάν ενδιαφέρεστε να λάβετε και εσείς μέρος στις καταγραφές μας και να βοηθήσετε με το έργο του BirdLife Cyprus παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο christina.ieronymidou@birdlifecyprus.org.cy.

elGreek
Scroll to Top